Regulamin strony internetowej www.ChinaGo.pl oraz regulamin dotyczący ogólnych zasad świadczenia usług przez Bluesuitcase.pl Mateusz Kowalski, ul. Szlachtowskiego 12B, 30-132 Kraków

Właściciel strony i jej operator

§ 1

1. Właścicielem i operatorem strony www.chinago.pl jest Bluesuitcase.pl Mateusz Kowalski, ul. Szlachtowskiego 12 B, 30-132 Kraków, NIP: 677-221-96-41, REGON: 123042948 zwany dalej dostawcą usług lub dostawcą.

2. Właściciel może powierzyć na podstawie niniejszego regulaminu administrację stroną podmiotowi trzeciemu umieszczając w regulaminie stosowną wzmiankę o tym fakcie.

Definicje pojęć zawartych w regulaminie

§ 2

1. Oferta to w myśl niniejszego regulaminu informacja zamieszczona przez dostawcę usługi na stronie www.chinago.pl na podstawie informacji pozyskanych od podmiotów współpracujących w szczególności firm kurierskich. Może być ona również skierowana do zamawiającego w sposób bezpośredni za pomocą poczty elektronicznej.

2. Dane osobowe to w myśl niniejszego regulaminu informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do identyfikacji na podstawie niniejszych danych osoby fizycznej lub osoby prawnej. W szczególności są to takie dane jak: imię nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres mailowy, adres IP, nr KRS lub inne dane umożliwiające identyfikację.

3. Dostawca usługi to w myśl niniejszego regulaminu podmiot świadczący usługi w zakresie opisanym w par 3 kpt 1 niniejszego regulaminu oraz podmiot opisany w par 1 pkt 1 regulaminu.

4. Firma Kurierska to w myśl niniejszego regulaminu jakikolwiek podmiot realizujący przewóz i transport towarów objęty zleceniem niebędący dostawcą usług.

5. Pośrednik Krajowy to w myśl niniejszego regulaminu podmiot na rynku zagranicznym odpowiedzialny za nadanie towaru będącego przedmiotem zlecenia.

6. Strona to w myśl niniejszego regulaminu strona internetowa o adresie: www.chinago.pl

7. Zamawiający to w myśl niniejszego regulaminu podmiot korzystający ze strony internetowej dostawcy usług lub podmiot składający u dostawcy usług bezpośrednie zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Postanowienia ogólne § 3

1. Strona internetowa przeznaczona jest do składania zleceń:

a) wyszukania najkorzystniejszej cenowo oferty na transport towarów z miejsca A do miejsca B wskazanych przez zamawiającego;

b) odbioru towarów w miejscu zakończenia transportu oraz ich dostarczania do indywidualnego odbiorcy wskazanego przez zamawiającego;

c) wyszukania przez dostawcę usługi towarów wg określonej przez zamawiającego specyfikacji;

d) zakupu towaru wg specyfikacji zamawiającego i późniejszego transportu towaru lub wyszukanie najkorzystniejszej cenowo oferty transportu. ( Organizacja importu );

e) usługi tłumaczenia w trakcie spotkań i innych (informacje do uzyskania bezpośrednio od Dostawcy);

f) usługi badania rynku chińskiego pod kątem określonego towaru/produktu/usług oraz ich eksportu towarów do Chin, organizacji eksportu (informacje do uzyskania bezpośrednio od Dostawcy).

2. Zleceniodawca odwiedzający stronę internetową zobowiązuje się do korzystania z niej w zgodzie z regulaminem oraz w zgodzie z innymi przepisami prawa, w szczególności zaś zgodnie z ustawą prawo telekomunikacyjne oraz innymi aktami prawnymi regulującymi kwestie związane z Internetem.

3. Zleceniodawca zobowiązuje się w taki sposób korzystać ze strony internetowej, aby nie naruszać praw oraz dóbr osobistych osób trzecich.

4. Jeżeli właściciel bądź operator strony internetowej stwierdzi, iż zleceniodawca w jakikolwiek sposób narusza § 3 pkt 2 i/lub 3 niniejszego regulaminu, może podjąć stosowne środki prawne celem ochrony swoich praw z możliwością dochodzenia od użytkownika odszkodowania włącznie.

5. Zapisy § 3 pkt 4 odnoszą się również do podmiotów, które nie skorzystały z usług zamieszczonych na stronie internetowej, a jedynie naruszyły zapisy niniejszego regulaminu.

Treści umieszczane na stronie internetowej właściciela ( dostawcy usługi ) oraz odpowiedzialność poszczególnych podmiotów za ich treść

§ 4

1. Dostawca usługi ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści własne, które umieszcza na stronie.

2. Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert umieszczanych na stronie internetowej, które są tworzone na podstawie materiałów przekazanych dostawcy usługi przez podmioty trzecie.

3. Oferty zamieszczane na stronie internetowej przez dostawcę usługi są aktualizowane na podstawie bieżących informacji udostępnianych przez podmioty trzecie oraz sporządzane w sposób staranny.

Usługa transportu towaru § 5

1. W ramach usługi organizacji transportu (relacja Chiny – Polska / Polska – Chiny lub/i inne wedle indywidualnych uzgodnień) zamawiający może zlecić Dostawcy m.in.: a. wyszukanie najkorzystniejszej cenowo oferty na transport towarów z miejsca A do miejsca B wskazanych przez zamawiającego (lub wedle innych kryteriów wyszukania tj. czas dostawy czy środek transportu); b. odbiór towarów w miejscu zakończenia transportu oraz ich dostarczania do indywidualnego odbiorcy wskazanego przez zamawiającego.

2. Cena usługi ustalana jest indywidualnie w odniesieniu do każdego zlecenia i przy uwzględnieniu wymagań zamawiającego oraz specyfikacji transportowanego towaru.

3. Dostawca usługi zastrzega sobie możliwość zmiany ceny świadczonej usługi, jeśli zamawiający zatai wobec niego parametry towaru, tj. jego rodzaj, wartość, ciężar, wymiar itp., co będzie miało wpływ na zmianę ceny przewozu towaru oferowaną przez firmę kurierską.

4. Cena świadczonej usługi może ulec zmianie również z przyczyn niezależnych od Dostawcy, gdy zostaną naliczone przez firmę kurierską koszty dodatkowe w związku z parametrami towaru, o czym zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.

5. Wzrost kosztów transportu z przyczyn opisanych w pkt 1 i 2 powyżej spowoduje konieczność obciążenia zamawiającego dodatkowymi kosztami zamówienia wg informacji przekazanej zamawiającemu przez dostawcę usługi drogą mailową.

6. Dostawca usługi zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia do czasu uiszczenia przez zamawiającego dodatkowych kosztów zamówienia wg informacji udzielonej zamawiającemu.

7. Jeżeli zamawiający nie uiści we wskazanym terminie dodatkowej opłaty dostawca usługi zastrzega sobie prawo do anulowania zlecenia i zwrotu towaru zamawiającemu oraz obciążenia go wszelkimi dodatkowymi kosztami, jakie w związku z tym poniósł.

Usługa analizy rynku

§ 6

1. Zamawiający może zlecić Dostawcy, aby ten wyszukał na rynku chińskim dla niego konkretny produkt/towar według szczegółowej specyfikacji bądź też dokonał badania rynku chińskiego pod kątem określonego produktu/towaru (m.in. jego dostępność, cena itp.).

2. Zamawiający usługę zobowiązany jest podać Dostawcy w sposób szczegółowy jego opis i parametry (m.in. dane techniczne, linki do produktów podobnych, linki do stron producenta itp.).

3. W ramach usługi opisanej w pkt.1 Dostawca usługi zobowiązuje się wyszukać produkt według parametrów zamawiającego w określonym terminie.

4. Wysokość wynagrodzenia dostawcy usługi ustalana jest indywidualnie z zamawiającym w oparciu o przedstawione szczegóły zlecenia.

5. Jeśli czas trwania usługi został określony przez strony (np. termin lub/i ilość godzin), Strony mogą przedłużyć obowiązywanie usługi za dodatkową opłatą.

6. Za dodatkową opłatą zamawiający może zlecić również dostawcy zamówienie próbek wyszukanego przez niego towaru i dostarczenie ich do zamawiającego (cena usługi ustalana indywidualnie).

7. W przypadku późniejszej zmiany parametrów wyszukiwanego towaru, usługa będzie objęta nowym zleceniem.

Usługa organizacji importu towaru z Chin

§ 7

1. Zamawiający może zlecić dostawcy wykonanie usługi polegającej na organizacji importu dla zamawiającego wskazanego przez niego towaru. Szczegóły każdego zlecenia będą objęte osobnymi uzgodnieniami pomiędzy stronami (w zleceniu złożonym pisemnie, drogą elektroniczną lub za pomocą formularza należy wskazać m.in. konkretny produkt/towar, jego ilości, rodzaj (inne szczegółowe specyfikacje), producenta, hiperłącza do konkretnej aukcji lub/i strony producenta lub/i aukcji na portalach transakcyjnych tj. alibaba.com lub 1688.com itd.).

2. W zależności od rodzaju i ilości importowanego towaru dostawca, a także uzgodnień z Zamawiającym, Dostawca może podjąć ze sprzedającym negocjacje cenowe, o których wyniku poinformuje Zamawiającego.

3. Zakup towaru bezpośrednio od sprzedawcy może być dokonywany m.in. w walutach: chińskiej – Yuan (Renmimbi), EURO lub dolarach amerykańskich – USD (chyba że co innego wynika z warunków transakcji ze sprzedawcą).

4. W razie jakichkolwiek wątpliwości zastrzega się, że otrzymana od Zamawiającego kwota równowartości ceny zakupu towaru od sprzedawcy w Chinach nie stanowi dochodu lub/i przychodu Dostawcy i nie jest wliczana w cenę usługi. Cena usługi opisanej w pkt 1 uzgadniana jest indywidualnie z Zamawiającym.

5. Z uwagi na charakterystykę rynku chińskiego (ograniczenia eksportowe) cena kupna towaru jest przekazywana przez Zamawiającego na rzecz sprzedawcy nie będącego eksporterem za pośrednictwem rachunku bankowego Dostawcy.

6. W przypadku opisanym w pkt 5 Zamawiający przekazuje zatwierdzoną cenę zakupu towaru na wskazany uprzednio rachunek bankowy dostawcy, która to kwota zostaje następnie przekazana przez Dostawcę na rachunek sprzedawcy towaru.

7. W przypadku gdy sprzedawca towaru jest eksporterem, zamawiający może dokonać płatności bezpośrednio na rachunek sprzedawcy (w oparciu o tzw. commercial invoice) lub za pośrednictwem Dostawcy, wedle ustaleń stron.

8. W przypadku dokonania zapłaty ceny za pośrednictwem rachunku Dostawcy usługi, równowartość ceny zakupu w PLN przekazywaną Dostawcy przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP dla danej waluty (Yuan, USD, EUR lub inne) z dnia zlecenia przelewu.

Odpowiedzialność dostawcy usługi

§ 8

1. Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy kurierskiej realizującej transport towarów oraz za działania innych podmiotów trzecich, na których działanie nie ma wpływu, w szczególności zaś na firmy przepakowujące towar zamawiającego celem dalszego jego nadania.

2. Dostawca usługi nie ponosi również odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów, za które nie ponosi winy i które są od niego niezależne.

3. Zniszczenie, zagubienie towaru, opóźnienie w jego dostawie rodzi po stronie zamawiającego roszczenie do firmy kurierskiej realizującej faktycznie zlecenie transportu. W takim przypadku Dostawca przekaże Zamawiającemu wszelkie potrzebne informacje do dochodzenia tych roszczeń.

4. Zapis § 8 pkt 2 dotyczy również innych podmiotów trzecich wymienionych w § 8 pkt 1.

5. Dostawca usługi jest jedynie odpowiedzialny za dochowanie należytej staranności w organizacji transportu tj. wyborze firmy kurierskiej realizującej transport.

6. Dostawca usługi w szczególności ma dbać o to aby zminimalizować koszty świadczonej usługi transportu i jest zobowiązany dochować przy tym najwyższą staranność.

7. Na zamawiającym ciąży obowiązek ustalenia, czy według przepisów krajowych państwa adresata przesyłki, dany towar podlega ocleniu lub innym opłatom. Ryzyko związane z błędną oceną tego stanu (cła i inne podatki) ponosi Zamawiający.

8. Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za fakt nie oclenia towaru czy jego konfiskaty przez służby państwowe państwa siedziby odbiorcy przesyłki.

9. Dostawca usługi niezwłocznie udostępni dane zamawiającego na wezwanie organów państwowych, jeśli będzie się to wiązało z odpowiedzialnością zamawiającego z tytułu złamania przepisów prawa.

Ochrona praw autorskich

§ 9

1. Materiały publikowane na stronie chronione są przepisami ustawy Prawo Autorskie.

2. Strona internetowa, w szczególności jej szata graficzna, chroniona jest przepisami ustawy Prawo Autorskie.

3. Wszelkie materiały zamieszczone na stronie są zastrzeżone na rzecz jej właściciela.

4. Kopiowanie, pobieranie i rozpowszechnianie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do użytku osobistego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Autorskie, chyba że konkretnym przypadku zastrzeżono odmiennie.

5. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z treści znajdujących się na stronie przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

6. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.

7. Naruszenie praw autorskich właściciela strony lub przez zamawiającego jak również przez osoby i podmioty trzecie skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w przepisach ustawy prawo Autorskie i innych przepisach prawa w tym przepisach Kodeksu Cywilnego i ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji oraz innych aktów prawnych normujących tą problematykę.

Ochrona prywatności i polityka cookies

§ 10

1. Administratorem danych osobowych jest Dostawca Bluesuitcase.pl Mateusz Kowalski, ul. Szlachtowskiego 12 B, 30-132 Kraków, NIP: 677-221-96-41, REGON: 123042948 (dalej: ADO).

2. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zostały określone zakładce „Polityka prywatności”.

3. Dla celów niniejszego paragrafu oraz paragrafu następnego zwrot „zamawiający” obejmuje również użytkowników strony którzy dokonali na niej rejestracji, ale nie dokonali jeszcze zamówień.

4. Kontakt z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: hello@chinago.pl

5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

6. Cele przetwarzania danych osobowych użytkownika;

a) ADO przetwarza dane osobowe w następujących celach:

• przyjęcia zlecenia, przesłania oferty, zawarcia umowy i jej wykonania, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.

• Wykonania ciążących na ADO obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (w tym wystawiania i przechowywania faktur), ewentualnego ubezpieczenia czy też udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – “obowiązek prawny”.

• Dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”. Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.

• Poprawy jakości świadczonych usług, w tym badanie satysfakcji Uczestnika (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”.

• Przesyłania informacji marketingowych (np. newsletter), w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

• Marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania treści marketingowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”. Takie dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

b) ADO może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych, w tym w szczególności:

• imię (imiona),

• nazwisko,

• adres e-mail,

• numeru telefonu,

• adres (ulica, kod pocztowy),

• NIP/REGON.

c) Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania Umowy.

d) ADO ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji ww. celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

• czas niezbędny do realizacji umowy,

• czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

• czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

• czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,

• czas do momentu wycofania zgody.

e) Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych regulowanych przepisami RODO oraz wewnętrzną dokumentacją ADO, ADO może przekazać dane osobowe Użytkownika zarówno osobom upoważnionym przez ADO, jak i innym podmiotom, w tym dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze, bankom, kontrahentom zagranicznym, w celu realizacji zawartej umowy, podmiotom wspierającym procesy księgowe i prawne oraz podmiotom świadczącym usługi IT, w tym hostingu, organom państwowym, w tym organom podatkowym, operatorom płatności elektronicznych.

f) ADO, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy, może przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG – tzw. państwa trzecie), które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami oraz środkami technicznymi, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO. Administrator może również przekazywać dane osobowe do państw spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony.

g) W związku z przetwarzaniem przez ADO danych osobowych użytkownikowi przysługuje: • prawo dostępu do danych osobowych,

• prawo do sprostowania danych osobowych,

• prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

• prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ADO będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO,

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. h) W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z ADO za pośrednictwem adresu e-mail: hello@chinago.pl 7. Na żądanie właściwego urzędu właściciel ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego lub karnoskarbowego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.

8. ADO korzysta z odpowiednich zabezpieczeń systemowych tak, aby dostęp do znajdujących jego bazach informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy ADO w celach wymienionych powyżej oraz inne osoby/podmioty upoważnione w oparciu o stosowny dokument/umowę. Pracownicy ADO są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.

9. Hasła dostępu do strony nie należy podawać innym osobom i należy je regularnie zmieniać. Przy opuszczaniu strony użytkownik który jest na stronie zarejestrowany powinien się wylogować i zamknąć przeglądarkę.

10. Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki, które znajdują się w Microsoft Internet Explorer w punkcie menu ,,Dodatki/opcje internetowe”, a w Mozilla Firerfox w punkcie ,,Dodatki/ustawienia”. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.

11. Zamawiający może zapisać się na listę mailingową, jeśli takowa jest dostępna na stornie internetowej właściciela, w celu otrzymywania Newslettera.

Postanowienia końcowe

§ 11

1. Właściciel strony zobowiązuje się by dołożyć wszelkich możliwych starań aby strona funkcjonowała poprawnie, nie jest on jednak wstanie zapewnić, iż będzie ona działać bez przerw i awarii.

2. Właściciel nie odpowiada za szkody wynikłe z przerw i awarii strony, które nie leżą po jego stronie, a są wynikiem działania osób trzecich lub czynników zewnętrznych czy też siły wyższej.

3. Właściciel zobowiązuje się podjąć niezwłocznie kroki umożliwiające przywrócenie prawidłowego działania strony.

4. Jeżeli zamawiający zauważy nieprawidłowości w działaniu strony mogą wszelkie uwagi kierować na adres mailowy hello@chinago.pl

5. Regulamin jest dostępny w zakładce umieszczonej na stronie w formie pozwalającej na jego pobranie.

6. Niniejszy regulamin ma również zastosowanie do zamówień dokonanych za pośrednictwem poczty elektronicznej dostawcy usług.

7. Dostawca usługi jest zobowiązany załączyć go do wiadomości zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji usługi.

made by mem!