REGULAMIN A – dla Klientów biznesowych

REGULAMIN B – dla Klientów indywidualnych

 

REGULAMIN A – dla Klientów biznesowych

OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH
OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH KORZYSTANIA Z SERWISU CHINAGO.PL

 1. DEFINICJE
  • pl – BLUESUITCASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 6772453064, REGON: 386055909, KRS: 0000841278, z siedzibą w Krakowie, ul. Szlachtowskiego 12B, 30-132, świadcząca usługi w zakresie: (a.) weryfikacji kontrahenta w Chinach, (b.) pośrednictwa w zakupie towarów na rzecz Klienta w Chinach, (c.) organizacji transportu towaru z Chin do Polski.
  • Klient – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca Umowę z Chinago.pl w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, akceptująca niniejszy Regulamin i zamawiająca jedną z czterech usług: weryfikacja SMART, weryfikacja PRO, import SMART, import PRO, a tym samym zawierająca z ChinaGo.pl umowę o świadczenie usług pośrednictwa w zakupie towarów na rzecz Klienta lub umowę na usługę przeprowadzenia weryfikacji kontrahenta w Chinach lub na organizację transportu towaru z Chin do Polski.
  • Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny z późn. zm.
  • OWU – niniejsze Ogólne Warunku Umów, które razem z Zamówieniem stanowią Umowę o świadczenie usług pośrednictwa w zakupie towarów na rzecz Klienta lub umowę na usługę przeprowadzenia weryfikacji kontrahenta w Chinach zawartą pomiędzy Klientem a ChinaGo.pl lub umowę na organizację transportu z Chin do Polski na rzecz Klienta. W razie zmiany OWU w trakcie obowiązywania Umowy, Strony związane są tą wersją OWU, która obowiązywała w czasie, kiedy Umowa była zawierana
  • Podwykonawca – świadczący i wykonujący usługi celem wykonania przedmiotu Umowy na zlecenie ChinaGo.pl
  • Strona lub Strony – ChinaGo.pl i Klienta z osobna lub ChinaGo.pl i Klient razem.
  • Umowa – umowa o świadczenie usług pośrednictwa w zakupie towarów na rzecz Klienta lub umowę na usługę przeprowadzenia weryfikacji kontrahenta w Chinach, której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie i na zasadach określonych w OWU oraz Zamówieniu, na warunkach tam opisanych.
  • Zamówienie, Zlecenie– formularz zamówienia wypełniony za pośrednictwem strony internetowej ChinaGo.pl i złożony przez Klienta lub też uzgodnienia mailowe pomiędzy Klientem a ChinaGo.pl potwierdzone i zaakceptowane do realizacji przez ChinaGo.pl, zawierające szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu Umowy i stanowiące wraz z OWU umowę o świadczenie usług pośrednictwa zakupie towarów na rzecz Klienta lub umowę na usługę przeprowadzenia weryfikacji kontrahenta w Chinach lub umowę na organizację transportu z Chin do Polski zawartą pomiędzy Klientem a ChinaGo.pl
 2. ZAWARCIE UMOWY I PRZYSTĄPIENIE DO REALIZACJI
  • Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie złożenia przez ChinaGo.pl drogą mailową oświadczenia o akceptacji przystąpieniu do realizacji Zlecenia złożonego przez Klienta.
  • Złożenie Zlecenia przez Klienta może nastąpić w następującej formie:
   • Złożenia przez Klienta odpowiedniego oświadczenia woli za pomocą poczty elektronicznej na adres: hello@chinago.pl.
   • potwierdzenia przez Klienta jako użytkownika strony internetowej prowadzonej przez ChinaGo.pl przy użyciu formularza zlecenia  usługi za pośrednictwem tejże strony internetowej.
  • Złożenie Zlecenia przez Klienta oznacza akceptację przez niego niniejszego OWU.
  • Indywidualne ustalenia mailowe pomiędzy Stronami mają charakter komplementarny w stosunku do postanowień niniejszego Regulaminu i zamówienia złożonego za pośrednictwem strony internetowej ChinaGo.pl, zaś w przypadku rozbieżności mają one pierwszeństwo zastosowania przez Regulaminem, o ile zostały jednoznaczniepotwierdzone i zaakceptowane przez ChinaGpl.
  • Przystąpienie do realizacji Umowy przez ChinaGo.pl możliwe jest po zaksięgowaniu na rachunku bankowym ChinaGo.pl pełnej wysokości wynagrodzenia należnego od Klienta wraz z wszelkimi ustalonymi kosztami dodatkowymi (takimi jak zaliczka na towar, opłaty celne itp.).
  • pl jest uprawnione do odmowy realizacji zlecenia bez podania przyczyny.
 3. OŚWIADCZENIA STRON
  • pl oświadcza, iż:
   • posiada kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,
   • nie są mu znane żadne przeszkody natury organizacyjnej, prawnej i finansowej uniemożliwiające mu wykonanie przedmiotu Umowy.
  • Klient oświadcza, że:
   • znane mu są sposoby działania ChinaGo.pl oraz nie zgłasza do nich zastrzeżeń;
   • posiada zdolność finansową pozwalającą na realizację obowiązku zapłaty wynikającej z Umowy.
 1. PRZEDMIOT UMOWY
  • Przedmiotem Umowy mogą być usługi w zakresie a.) weryfikacji kontrahenta w Chinach, (b.) pośrednictwa w zakupie towarów na rzecz Klienta, (c.) organizacji transportu towaru z Chin do Polski.
  • Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy ustalany jest każdorazowo indywidualnie pomiędzy ChinaGo.pl i Klientem w ramach Zlecenia.
  • Usługi świadczone są przez ChinaGo.pl w oparciu o zasady określone w niniejszych OWU.
 2. GŁÓWNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
  • Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich dodatkowych opłat niewskazanych w wybranym przez niego pakiecie usług lub w ustaleniach indywidualnych z ChinaGo.pl, w szczególności zaś podatków i opłat skarbowych i celnych.
  • pl nie występuje w roli sprzedającego, nie prowadzi odsprzedaży towaru ani nie prowadzi zastępstwa pośredniego.
  • pl nie jest właścicielem towarów, w sprzedaży których pośredniczy.
  • pl nie jest firmą transportową ani spedytorem, a jedynie pośredniczy w organizacji usług transportowych i spedycyjnych udzielając odpowiedniego doradztwa gospodarczego.
  • pl świadczy usługi w imieniu własnym i na rzecz Klienta, zaś klient poprzez zawarcie Umowy upoważnia ChinaGo.pl do podjęcia na jego rzecz wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji Umowy według uznania ChinaGo.pl.
  • Klient jest uprawniony do otrzymania informacji o stopniu realizacji Zlecenia.
  • Klient nie jest uprawniony do weryfikowania sposobu realizacji Zlecenia przez ChinaGo.pl, który to sposób stanowi know-how ChinaGo.pl, wchodzące w zakres tajemnicy przedsiębiorstwa ChinaGo.pl.
 3. USŁUGA ORGANIZACJI TRANSPORTU TOWARÓW
  • W ramach pakietu usług organizacji transportu towarów Klient może zlecić ChinaGo.pl m.in.:
   • wyszukanie najkorzystniejszej cenowo oferty na transport towarów pomiędzy określonymi miejscami, z uwzględnieniem specjalnych kryteriów, np. czasu dostawy, rodzaju środka transportu;
   • zamówienie w imieniu Klienta dalszego transportu towarów;
   • odbiór towaru w miejscu zakończenia transportu wykonywanego przez podmiot trzeci oraz jego dostarczanie do indywidualnego odbiorcy wskazanego przez Klienta.
  • Cena usługi ustalana jest indywidualnie w odniesieniu do każdego zlecenia, biorąc pod uwagę jego indywidualny charakter. Brane pod uwagę są w szczególności wymagania Klienta i specyfikacja transportowanego towaru.
  • pl zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany ceny świadczonej usługi, jeśli Klient nie poinformuje go w trakcie składania zamówienia o ponadstandardowych parametrach towarów, tj. w szczególności: ich nadzwyczajnych: rodzaju, wartości, ciężarze, wymiarach – które mają wpływ na wyższy koszt transportu wykonywanego przez podmiot zewnętrzny.
  • pl zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany ceny świadczonej usługi także w sytuacji, gdy między przyjęciem Zlecenia a jego wykonaniem doszło do nadzwyczajnej zmiany stosunków gospodarczych, w wyniku których wzrósł koszt usług transportowych.
  • O wzroście kosztu usługi Klient zostanie poinformowany niezwłocznie drogą mailową lub telefoniczną. ChinaGo.pl zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zlecenia do czasu uiszczenia przez Klienta różnicy w cenie. Jeżeli Klient nie uiści we wskazanym terminie różnicy w cenie, ChinaGo.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zlecenia i obciążenia Klienta wszelkimi dodatkowymi kosztami, jakie w związku z tym poniósł.
  • Klient zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty i należności publicznoprawne związane z usługą organizacji transportu.
  • Usługa organizacji transportu nie stanowi usługi transportowej lub spedycyjnej, a jedynie pośrednictwo w organizacji tego typu usług.
  • pl nie posiada własnych środków transportu.
  • pl w ramach organizacji transportu może pośredniczyć w wykonaniu odpraw celnych, nie posiada jednak statusu agenta celnego i nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania podmiotów, którym zlecone zostanie dokonanie odprawy celnej.
  • Klient może także zlecić ChinaGo.pl, aby dokonał dla niego weryfikacji na rynku chińskim konkretny towar według wskazanej szczegółowej specyfikacji i zapotrzebowania. Klient może również zlecić Sprzedawcy badanie rynku chińskiego pod kątem obecności określonego towaru (z uwzględnieniem m.in. jego dostępności i ceny). W takim wypadku Klient zobowiązany jest przedstawić ChinaGo.pl specyfikację towaru w sposób szczegółowy, umożliwiający wykonanie zlecenia, co obejmuje w szczególności wskazanie zakładanych celów badania, parametrów i danych technicznych towaru weryfikowanego na chińskim rynku, produktów podobnych, odnośników do strony internetowej producenta. Szczegóły Zlecenia, w tym wartość wynagrodzenia są w takim wypadku ustalane indywidualnie.
 4. USŁUGA WERYFIKACJI KONTRAHENTA CHIŃSKIEGO
  • Klient może zlecić ChinaGo.pl przeprowadzenie weryfikacji konkretnego kontrahenta chińskiego z którym Klient zamierza współpracować.
  • pl oferuje usługę przeprowadzenia weryfikacji konkretnego kontrahenta z Chin w ramach dwóch podstawowych pakietów usług – SMART i PRO.
  • W ramach indywidualnych ustaleń z Klientem w ramach Zlecenia możliwe są modyfikacje zakresu usług oferowanego w ramach pakietów.
  • Zamawiając usługę weryfikacji w pakiecie SMART, Klient otrzymuje raport, zawierający takie elementy jak: dane o kontrahencie (chińska i angielska nazwa firmy, forma organizacyjno-prawna firmy, siedziba firmy w j. chińskim i angielskim, rodzaje działalności, wysokość kapitału zakładowego, dane kontaktowe, numer licencji biznesowej, adres rejestracji firmy w języku chińskim i angielskim, przedstawiciel prawny w języku chińskim i angielskim, data rejestracji, rodzaj wydanej licencji biznesowej (czasowa/stała), zakres działalności („chińskie PKD”), dodatkowe informacje jak np. oddziały, powiązane firmy, czy firma ma kapitał zagraniczny, informacja o licencji eksportowej oraz ewentualnie inne istotne informacje ustalone wcześniej z Klientem W celu zaznajomienia się z przykładowym raportem kliknij tutaj.
  • W ramach pakietu SMART ChinaGo.pl dokonuje weryfikacji poprawności dokumentów rejestracyjnych i licencji kontrahenta. ChinaGo.pl nie weryfikuje zgodności danych ujawnionych w dokumentach ze stanem prawnym i faktycznym.
  • Zamawiając usługę weryfikacji w pakiecie PRO, Klient otrzymuje, raport zawierający dane określone w raporcie dla pakietu SMART oraz usługi, uzgodnione pomiędzy stronami w drodze mailowej, w szczególności takie jak:
   • Audyt fabryki w Chinach;
   • Inspekcja fabryki w Chinach.
  • Klient określa elementy zakresu audytu fabryki, do których należeć mogą:
   • Obserwacja i ocena procesu fabrycznego w oparciu o wytyczne Klienta;
   • Pobranie próbek towarów od producenta (może podlegać dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem producenta);
   • Ocena wydajności fabryki w oparciu o normy przekazane przez Klienta i dane od producenta;
   • Ocena zgodności produktów z normami wskazanymi przez Klienta;
   • Ocena zgodności procesu produkcji z normami wskazanymi przez Klienta;
   • Ocena procesu pakowania, załadunku i wysyłki;
   • Ewentualne inne informacji ustalone indywidualnie w Zamówieniu pomiędzy ChinaGo.pl i Klientem;
   • Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z wizyty w fabryce.
  • Klient określa elementy zakresu inspekcji fabryki, do których należeć mogą w szczególności:
   • ocena stanu technicznego fabryki na podstawie kwestionariusza pytań;
   • ocena jakości produktu na podstawie przekazanych przez producenta próbek w oparciu o wytyczne i pytania sporządzone we współpracy z Klientem;
   • sprawdzenie faktycznego działania kontrahenta – wizyta w miejscu siedziby, potwierdzenie prowadzenia działalności (bez oceny jakościowej);
   • Ewentualne inne informacji ustalone indywidualnie w Zamówieniu pomiędzy ChinaGo.pl i Klientem.
  • pl opiera przeprowadzenie weryfikacji na materiałach przekazanych przez kontrahenta lub dostępnych w ramach publicznych rejestrów, przy czym Strony zakładają prawdziwość tych materiałów.
  • Zakres weryfikacji określany jest z uwzględnieniem specyfiki danej działalności i możliwych do sprawdzenia parametrów.
  • Klient może także zlecić ChinaGo.pl, aby dokonał dla niego wyszukania na rynku chińskim kontrahenta oraz dokonał jego weryfikacji według wskazanej szczegółowej specyfikacji i zapotrzebowania. Szczegóły Zlecenia, w tym wartość wynagrodzenia są w takim wypadku ustalane indywidualnie.
  • Raport o rynku chińskim lub konkretnym kontrahencie, będący utworem powstałym w wyniku wykonania zlecenia przez ChinaGo.pl, może być wykorzystywany przez Klienta wyłącznie na użytek wewnętrzny, w szczególności nie może być modyfikowany i udostępniany osobom trzecim. Na Klienta wraz z przekazaniem utworu nie przechodzą autorskie prawa majątkowe z nim związane.
 5. USŁUGA POŚREDNICTWA W ZAKUPIE TOWARÓW NA RZECZ KLIENTA W CHINACH
  • Klient może zlecić ChinaGo.pl wykonanie usługi polegającej na pośrednictwie w zakupie towarów na rzecz Klienta w Chinach.
  • W ramach usługi pośrednictwa w zakupie towarów w Chinach ChinaGo.pl dokonuje nabycia towarów na rzecz Klienta, który może w ten sposób stać się importerem towarów.
  • pl nie jest dysponentem, sprzedawcą, właścicielem ani importerem towarów, w których zakupie pośredniczy na rzecz Klienta, o ile nie ustalono inaczej w uzgodnieniach mailowych pomiędzy ChinaGo.pl i Klientem.
  • pl oferuje usługę pośrednictwa w zakupie towarów na rzecz Klienta w Chinach w ramach dwóch podstawowych pakietów usług – importSMART i importPRO.
  • W ramach indywidualnych ustaleń z Klientem w ramach Zlecenia możliwe są modyfikacje zakresu usług oferowanego w ramach pakietów.
  • Usługa import SMART składa się z następujących elementów:
   • Negocjacja z dostawcą warunków handlowych w imieniu Klienta o ile specyfika stosunków w ramach wybranej przez Klienta formy sprzedaży dopuszcza taką możliwość;
   • Opcjonalna realizacja zamówienia próbek towaru od dostawcy (dopłata 400 zł netto)
   • Opcjonalna konsolidacja wysyłki próbek od kilku dostawców
   • Pomoc w złożeniu zamówienia towaru u wybranego przez Klienta dostawcy;
   • Pomoc w znalezieniu dostawcy towaru, przy czym ostateczny wybór dostawcy leży po stronie Klienta;
   • Organizacja transportu zamówionego towaru po stronie chińskiej.
  • Usługa import PRO składa się z elementów, wybranych przez Klienta i uzgodnionych w drodze mailowej z Chinago.pl takich jak:
   • Wskazanie alternatywnego dostawcy towaru w stosunku do dostawcy sugerowanego przez Klienta;
   • Negocjacja z dostawcą warunków technicznych w imieniu Klienta;
   • Negocjacja z dostawcą warunków handlowych w imieniu Klienta
   • Opcjonalna realizacja zamówienia próbek towaru od dostawcy
   • Opcjonalna konsolidacja wysyłki próbek od kilku dostawców
   • Zamówienie towaru właściwego u dostawcy
   • Obsługa płatności w chińskich yuanach (CNY)
   • Kontrola prawidłowej realizacji zamówienia
   • Organizacja transportu zamówionego towaru po stronie chińskiej
   • Odprawa celna towaru w Chinach
   • Organizacja międzynarodowego transportu zamówionego towaru
   • Odprawa celna towaru w kraju docelowym
   • Organizacja transportu krajowego pod wskazany przez Klienta adres
   • Opcjonalny zakup towarów przez ChinaGo.pl w imieniu własnym na rzecz Klienta.
  • W przypadku korzystania z usługi importSMART ChinaGo.pl jest uprawnione do wskazania Klientowi jako strony Umowy lub adresata płatności wynagrodzenia wybranego przez ChinaGo.pl partnera biznesowego.
  • W ramach realizacji usług z pakietów import SMART i import PRO, Chinago.pl wskazuje Klientowi kontrahenta zagranicznego, który będzie realizował transakcję. Z tym kontrahentem ChinaGo.pl prowadzi w imieniu Klienta negocjacje oraz ustala warunki wykonania zlecenia. Adresatem płatności może być także podmiot chiński za pośrednictwem rachunku bankowego ChinaGo.pl.
  • pl przekazuje Klientowi informację od kontrahenta zagranicznego co do warunków realizacji zlecenia. W przypadku akceptacji warunków, Klient zawiera umowę bezpośrednio z kontrahentem. Chinago.pl nie jest stroną takiej umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jej realizacji przez strony.
  • W przypadku ustalenia pomiędzy Klientem a ChinaGo.pl w ramach usługi import PRO, że towar zostanie zakupiony przez ChinaGo.pl w imieniu własnym na rzecz Klienta:
   • Usługa realizowana jest jako pośrednictwo sprzedaży i nie ma cech umowy sprzedaży, zaś ChinaGo.pl jako pośrednika transakcji nie obciążają prawne ryzyka wynikające z umowy sprzedaży danego towaru;
   • Klient jest zobowiązany do opłacenia wszelkich kosztów i należności związanych z zakupem i transportem towaru (w tym, lecz nie wyłącznie wszelkich należności transportowych, podatkowych czy celnych) oraz do odebrania towaru w terminie i miejscu ustalonym z ChinaGo.pl;
   • Klient upoważni ChinaGo.pl do podjęcia na jego rzecz wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji Umowy według uznania ChinaGo.pl;
   • pl zaproponuje potencjalnego dystrybutora towaru i zamówi towar u wskazanego sprzedawcy/dystrybutora;
   • pl przekaże Klientowi informację od kontrahenta chińskiego co do warunków realizacji zamówienia, zaś w przypadku akceptacji warunków przez Klienta, ChinaGo.pl złoży zamówienie we własnym imieniu, lecz na rzecz Klienta, przy czym jakiekolwiek nieprawidłowości w wykonaniu zamówienia po stronie kontrahenta chińskiego nie będą w żaden sposób obciążać ChinaGo.pl. ChinaGo.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich, uczestniczących w realizacji transakcji.
   • pl wyszuka ofertę na transport towaru pomiędzy określonymi miejscami;
   • pl zamówi transport zakupionego towaru pod adres wskazany
    przez Klienta;
   • w przypadku kontroli przesyłki towaru przez organy celno-skarbowe, które są uprawnione do kontroli przesyłek spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i ewentualnego naliczenia przez nie dodatkowych opłat celnych i podatkowych, Klient będzie wyłącznie zobowiązany do ich uiszczenia;
   • po sprowadzeniu towaru Klient jest zobowiązany do jego odkupienia i przejęcia na siebie wszelkiej odpowiedzialności za ten towar, w tym za jego jakość w stosunku do wszelkich osób trzecich, w szczególności dalszych nabywców towaru.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości zastrzega się, że otrzymane od Klienta środki pieniężne na zakup w jego imieniu towaru nie stanowią przychodu ChinaGo.pl i nie stanowią części wynagrodzenia za usługi.
  • W przypadku dokonania zapłaty ceny towaru za pośrednictwem rachunku ChinaGo.pl w drodze przelewu wykonanego w walucie polskiej, Klient przeliczy równowartość ceny zakupu na PLN zgodnie z opublikowanym przez Narodowy Bank Polski kursem średnim dla danej waluty obowiązującym w dniu dokonania przelewu. ChinaGo.pl może żądać od Klienta uiszczenia różnicy w przypadku niezgodnego z niniejszym OWU przeliczenia ceny za towar na PLN.
  • Klient oświadcza, że jest świadomy, że organy celno-skarbowe są uprawnione do kontroli przesyłek spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i ewentualnego naliczania opłat celnych i podatkowych, do których uiszczenia zobowiązany będzie Klient.
  • pl nie ponosi odpowiedzialności za towar, a w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zwrot lub reklamację towaru zamawianego na rzecz Klienta zobowiązuje się niezwłocznie przekazać Klientowi na jego żądanie dane sprzedawcy chińskiego, do którego może być skierowana reklamacja. Pośrednictwo ChinaGo.pl w procedurze zwrotu lub reklamacji stanowi odrębną usługę, której warunki ustalane są między Stronami.
 6. WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIA
  • pl przysługuje wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług ustalone każdorazowo z Klientem w ramach Zlecenia.
  • Wszelkie cenniki i propozycje cen pakietów umieszczone na stronie internetowej ChinaGo.pl stanowią wartość średnią dla danego typu usług i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ceny te mogą ulegać zmianie w zależności od zakresu Zlecenia.
  • W przypadku usługi pośrednictwa w zakupie towarów na rzecz Klienta wartość towaru oraz dostawy, a także wszelkie należności publicznoprawne w tym podatkowe i celne nie wchodzą w zakres wynagrodzenia ChinaGo.pl.
  • Wynagrodzenie uiszczane jest w formie zaliczki w wysokości 100% umówionego przez Strony wynagrodzenia na rachunek bankowy ChinaGo.pl.
  • pl wystawi i doręczy Klientowi fakturę VAT na kwotę wynagrodzenia w ciągu 7 dni od dnia zakończenia wykonywania usługi.
  • pl zastrzega, że kwota widniejąca na fakturze VAT może być niższa niż kwota zaliczki uiszczonej przez Klienta, ponieważ może ona nie obejmować wszelkich należności pobocznych, w szczególności takich jak opłaty celne czy wartość towarów. W takim wypadku ChinaGo.pl przedstawi Klientowi odpowiednie dokumenty potwierdzające wartość poniesionych kosztów.
  • Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu oraz wysyłania ich drogą elektroniczną na wskazany dla celów Umowy adres e-mail.
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PL
  • pl ponosi odpowiedzialność jedynie za poniesione przez Klienta rzeczywiste straty wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania przez ChinaGo.pl zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, będącego następstwem okoliczności, za które ChinaGo.pl ponosi odpowiedzialność.
  • pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek korzyści, jakie Klient mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Ograniczenie to nie dotyczy szkód wyrządzonych z winy umyślnej ChinaGo.pl.
  • pl nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania kontrahentów, z którymi pośredniczył lub których weryfikował w ramach wykonania przedmiotu Umowy. W szczególności ChinaGo.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów zewnętrznych realizujących transport towarów oraz za działania innych takich podmiotów mających bezpośredni kontakt z towarem. ChinaGo.pl nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów oraz zniszczenie, kradzież i zagubienie towaru w trakcie jego dostawy.
  • pl nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru zakupionego za pośrednictwem ChinaGo.pl
  • pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych ujawnionych w dokumentach i certyfikatach dotyczących kontrahenta chińskiego.
  • Łączna odpowiedzialność ChinaGo.pl z tytułu Umowy jest ograniczona do 2-krotności wynagrodzenia otrzymanego przez ChinaGo.pl od Klienta z tytułu świadczonych usług.
  • W przypadku zaistnienia zdarzeń, które będą rodzić po stronie Klienta roszczenia odszkodowawcze względem podmiotów wymienionych w pkt. 10.3, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie przekazać Klientowi wszelkie informacje niezbędne do ich dochodzenia.
  • pl nie ponosi odpowiedzialności za oclenie i inne obowiązki podatkowe powstałe
   w związku z dostawą na rzecz Klienta towarów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyłącznie na Kliencie ciąży obowiązek ustalenia, czy według przepisów krajowych państwa adresata przesyłki dany towar podlega tym obciążeniom. Ryzyko związane z błędną oceną stanu prawnego ponosi wyłącznie Klient. ChinaGo.pl nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualną konfiskatę towaru przez służby celne.
 8. PODWYKONAWCY
  • pl może powierzyć całość lub część świadczonych usług podwykonawcom bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Klienta.
  • W zakresie usług świadczonych przez ChinaGo.pl i objętych odpowiedzialnością ChinaGo.pl, ChinaGo.pl będzie odpowiedzialne wobec Klienta za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za własne.
 9. POUFNOŚĆ
  • Wszelkie informacje przekazane sobie wzajemnie przez Strony w związku z zawarciem i realizacją Umowy, niezależnie od formy przekazania, będą traktowane jako poufne i będą wykorzystane wyłącznie do celów związanych z realizacją Umowy
  • W przypadku wątpliwości, czy dana informacja stanowi informację poufną, Strona zainteresowana przed podjęciem jakichkolwiek działań, powinna zwrócić się do drugiej Strony o udzielenie interpretacji.
  • Strony są zobowiązane zapewnić bezpieczeństwo informacji poufnych drugiej Strony.
  • Informacje poufne mogą zostać ujawnione przez Stronę wyłącznie w następujących wypadkach:
   • w przypadku uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony na ujawnienie informacji;
   • jeżeli informacja została uprzednio ujawniona przez Stronę będącą właścicielem informacji chronionej;
   • jeżeli informacja została ujawniona wskutek realizacji obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
   • jeżeli obowiązek ujawnienia wynika z prawomocnej decyzji organów państwowych;
   • jeżeli Strona uzyskała dostęp do informacji od osób trzecich bez naruszenia zobowiązań o poufności wobec drugiej Strony;
   • jeżeli informacje poufne jednej Strony były uprzednio w posiadaniu drugiej Strony w sposób zgodny z prawem.
 1. Strona ujawniająca informacje poufne drugiej Strony jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym w formie pisemnej Stronę będącą właścicielem informacji.
 2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  • Każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej na zasadach i w terminach określonych w postanowieniach dotyczących siły wyższej.
  • ChinaGo.pl jest uprawnione do odstąpienia od Umowy w przypadku braku wpłaty zaliczki przez Klienta w terminie 5 dni od potwierdzenia Zlecenia w ciągu 7 dni od upływu tego terminu.
  • Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku, jeśli warunki umowy z kontrahentem zagranicznym ustalone na rzecz Klienta przez ChinaGo.pl nie odpowiadają warunkom uzgodnionym wcześniej w Zleceniu. W innych przypadkach odstąpienia przez Klienta od Umowy, uiszczone przez Klienta wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.
 3. SIŁA WYŻSZA
  • Przez Siłę Wyższą rozumie się okoliczności niemożliwe do przewidzenia przez Strony, w szczególności klęski żywiołowe (w szczególności pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu), epidemie, restrykcje rządowe, działania wojskowe, wojna, zamieszki, lokaut lub jakiekolwiek inne okoliczności, których nie da się przewidzieć oraz które są poza kontrolą Stron i uniemożliwiają wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy.
  • Strona doświadczająca siły wyższej jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę o jej wystąpieniu w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności siły wyższej.
  • Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zostaną zwolnieni z częściowej lub całkowitej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zobowiązań wynikających z Umowy w związku z wystąpieniem Siły Wyższej.
  • Jeśli okoliczności Siły Wyższej trwać będą przez ponad miesiąc, Klient i ChinaGo.pl mają prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni liczonych od upływu tego miesiąca bez wypłacania odszkodowania za jakiekolwiek poniesione szkody, przy czym Strony są wówczas zobowiązane do zwrotu dokonanych już wzajemnych świadczeń lub dokonania ich odpowiedniego rozliczenia.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Zamówienie usługi stanowi potwierdzenie zapoznania się przez Klienta z postanowieniami niniejszego OWU i akceptację jego postanowień.
  • Aktualna wersja OWU publikowana jest na stronie internetowej ChinaGo.pl oraz można uzyskać ją poprzez złożenie zapytania drogą mailową na adres: hello@ChinaGo.pl
  • Wyłączone jest stosowanie wszelkich wzorów umów, wzorów zlecenia, regulaminów i ogólnych warunków Klienta.
  • W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie OWU okazało się nieważne lub nieskuteczne, iż nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy.
  • W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Stronami sądem właściwym dla jego rozstrzygania jest sąd właściwy rzeczowo dla siedziby ChinaGo.pl.
  • Niniejsze OWU wchodzą w życie w dniu 29.05.2020.

 

 

REGULAMIN B – dla Klientów indywidualnych

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI B2C DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BĘDĄCY UMOWĄ POŚREDNICTWA POMIĘDZY:

1) Spółka BlueSuitcase Limited, zarejestrowana w 20th Floor, Central Tower, 28 Queen’s Road Central, Central, Hongkong, zwana dalej „Usługobiorcą”,
a
2) Klientem zwanym/-ną dalej „Usługodawcą”
określanymi dalej łącznie jako „Strony”, a oddzielnie jako „Strona” o następującej treści:

1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi pośrednictwa w zakupie na rynku chińskim Towaru oraz organizacja jego transportu z Chin do Polski pod wskazany przez Usługodawcę adres.
1.2. W rezultacie wykonania przez Usługobiorcę usługi pośrednictwa, Usługobiorca nabędzie
w imieniu własnym na rzecz Usługodawcy Towar, o którym mowa w pkt. 1.1.
1.3. W ramach usługi pośrednictwa w zakupie Usługobiorca:
1) zaproponuje potencjalnych dystrybutorów Towaru lub zamówi Towar u wskazanego sprzedawcy/dystrybutora;
2) podejmie za zgodą Usługodawcy negocjacje cenowe z dystrybutorem Towaru, o ile specyfika zamówienia dopuszcza taką możliwość;
3) złoży zamówienie na Towar u wybranego przez Usługodawcę dostawcy.

1.4. W ramach usługi organizacji transportu Usługobiorca:
1) wyszuka ofertę na transport Towaru pomiędzy określonymi miejscami, z uwzględnieniem specjalnych kryteriów, np. czasu dostawy, rodzaju środka transportu;
2) zamówi transport zakupionego Towaru pod adres wskazany w pkt. 1.1.;
1.5. Niniejsza Umowa nie stanowi umowy sprzedaży. Usługobiorcę, jako pośrednika transakcji, nie obciążają prawne ryzyka wynikające z umowy sprzedaży Towaru.

2. OŚWIADCZENIA STRON

2.1. Usługobiorca oświadcza, iż:
1) posiada kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy;
2) wykonując Usługę, dołoży należytej staranności;
3) nie są mu znane żadne przeszkody natury organizacyjnej, prawnej i finansowej uniemożliwiające mu wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.
2.2. Usługodawca oświadcza, że:
1) znane mu są sposoby działania Usługodawcy oraz nie zgłasza do nich zastrzeżeń;
2) posiada zdolność finansową pozwalającą na realizację obowiązku zapłaty wynagrodzenia i innych należności wynikających z niniejszej Umowy;
3) jest świadomy, że organy celno-skarbowe są uprawnione do kontroli przesyłek spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i ewentualnego naliczania opłat celnych
i podatkowych, do których uiszczenia zobowiązany będzie wyłącznie Usługodawca.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

3.1. Usługa organizacji transportu nie stanowi usługi transportowej lub spedycyjnej, a jedynie pośrednictwo w organizacji tego typu usług. Usługobiorca nie posiada własnych środków transportu i nie posiada statusu agenta celnego. Usługobiorca nie jest przedsiębiorstwem transportowym ani spedytorem, a jedynie pośredniczy w organizacji usług transportowych
i spedycyjnych, udzielając odpowiedniego doradztwa gospodarczego.
3.2. Usługobiorca przekaże Usługodawcy informację od kontrahenta zagranicznego co do warunków realizacji zamówienia. W przypadku akceptacji warunków, Usługobiorca złoży zamówienie, przy czym jakiekolwiek nieprawidłowości w wykonaniu zamówienia po stronie sprzedającego nie będą w żaden sposób obciążać Usługobiorcy. Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich, uczestniczących w realizacji transakcji.
3.3. W razie jakichkolwiek wątpliwości zastrzega się, że otrzymane od Usługodawcy środki pieniężne na zakup w jego imieniu Towaru i pokrycie kosztów Towarzyszących nie stanowią przychodu Usługobiorcy i nie są częścią wynagrodzenia za Usługę.
3.4. W przypadku dokonania zapłaty ceny za Towar za pośrednictwem rachunku bankowego Usługobiorcy w drodze przelewu wykonanego w walucie polskiej, Usługodawca przeliczy równowartość ceny zakupu na PLN zgodnie z opublikowanym przez Narodowy Bank Polski kursem średnim dla danej waluty obowiązującym w dniu dokonania przelewu. Usługobiorca może żądać od Usługodawcy uiszczenia różnicy w przypadku niezgodnego
z niniejszą Umową przeliczenia ceny za Towar na PLN.
3.5. Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za Towar, a w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zwrot lub reklamację Towaru zobowiązuje się niezwłocznie przekazać Usługodawcy na jego żądanie dane sprzedawcy chińskiego, do którego reklamacja może być skierowana. Pośrednictwo Usługobiorcy w ewentualnej procedurze zwrotu lub reklamacji stanowić będzie odrębną usługę, której warunki zostaną uzgodnione przez Strony. W żadnym przypadku Usługobiorca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów związanych z nabyciem Towaru, które zostały uiszczone na rzecz sprzedającego/dystrybutora zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
3.6. Usługodawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich dodatkowych opłat nieobjętych niniejszą Umową, w szczególności zaś opłat za transport, podatków oraz opłat skarbowych
i celnych.
3.7. Usługobiorca świadczy Usługę w imieniu własnym i na rzecz Usługodawcy, zaś Usługodawca poprzez zawarcie niniejszej Umowy upoważnia Usługobiorcę do podjęcia na jego rzecz wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji Umowy według uznania Usługobiorcy.
3.8. Usługodawca jest uprawniony do otrzymania informacji o stopniu realizacji Usługi.
3.9. Usługodawca nie jest uprawniony do weryfikowania sposobu realizacji Usługi przez Usługobiorcę, który to sposób stanowi know-how Usługobiorcy, wchodzące w zakres tajemnicy przedsiębiorstwa Usługobiorcy.

4. WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIA

4.1. Za wykonanie Usługi Usługobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przy pomocy sklepu internetowego Usługobiorcy. Usługobiorca przystępuje do realizacji umowy po otrzymaniu zaliczki w wysokości 100%, natomiast zamówienie zostanie złożone przez Usługobiorcę nie wcześniej, niż po uiszczeniu przez Usługodawcę pełnej kwoty zakupu Towaru.
4.2. Cena zamówionego Towaru oraz koszt dostawy, a także wszelkie należności publicznoprawne w tym podatkowe i celne nie wchodzą w zakres wynagrodzenia określonego w pkt. 4.1.
4.3. Zaliczka w wysokości 100% wynagrodzenia jest uiszczana na rachunek bankowy Usługobiorcy w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy.
4.4. Wynagrodzenie przysługuje Usługobiorcy niezależnie od tego, czy Usługodawca ostatecznie zdecyduje się na zakup Towaru po wykonaniu przez Usługobiorcę usługi pośrednictwa
w zakupie.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGOBIORCY

5.1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność jedynie za poniesione przez Usługodawcę rzeczywiste straty wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługobiorcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, będącego następstwem okoliczności, za które Usługobiorca ponosi odpowiedzialność.
5.2. Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) działania i zaniechania kontrahentów, z którymi pośredniczył lub których weryfikował
w ramach wykonania przedmiotu Umowy. W szczególności Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów zewnętrznych realizujących transport Towarów oraz za działania innych takich podmiotów mających bezpośredni kontakt
z Towarem. Usługobiorca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towaru oraz zniszczenie, kradzież i zagubienie go w trakcie jego dostawy;
2) wady Towaru zakupionego przez Usługodawcę w ramach Usługi;
3) za utratę jakichkolwiek korzyści, które Usługodawca mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono. Ograniczenie to nie dotyczy szkód wyrządzonych z winy umyślnej Usługobiorcy.
4) prawdziwość danych ujawnionych w dokumentach i certyfikatach dotyczących kontrahenta chińskiego;
5) oclenie i inne obowiązki podatkowe powstałe w związku z dostawą na rzecz Usługodawcy Towaru spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyłącznie na Usługodawcy ciąży obowiązek ustalenia, czy według przepisów krajowych Towar podlega tym obciążeniom. Ryzyko związane z błędną oceną stanu prawnego ponosi wyłącznie Usługodawca. Usługobiorca nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualną konfiskatę Towaru przez służby celne.
5.3. W przypadku zaistnienia zdarzeń, które będą rodzić po stronie Usługodawcy roszczenia odszkodowawcze względem podmiotów trzecich, Usługobiorca zobowiązuje się niezwłocznie przekazać Usługodawcy wszelkie informacje niezbędne do ich dochodzenia.

6. PODWYKONAWCY

6.1. Usługobiorca może powierzyć całość lub część świadczonych usług podwykonawcom bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Usługodawcy.
6.2. W zakresie usług świadczonych przez Usługobiorcę i objętych jego odpowiedzialnością, Usługobiorca będzie odpowiedzialny wobec Usługodawcy za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za własne.

7. POUFNOŚĆ

7.1. Wszelkie informacje przekazane sobie wzajemnie przez Strony w związku z zawarciem
i realizacją niniejszej Umowy, niezależnie od formy przekazania, będą traktowane jako poufne i będą wykorzystane wyłącznie do celów związanych z realizacją niniejszej Umowy.
7.2. W przypadku wątpliwości, czy dana informacja stanowi informację poufną, Strona zainteresowana przed podjęciem jakichkolwiek działań, powinna zwrócić się do drugiej Strony o udzielenie interpretacji.
7.3. Strony są zobowiązane zapewnić bezpieczeństwo informacji poufnych drugiej Strony.
7.4. Informacje poufne mogą zostać ujawnione przez Stronę wyłącznie w następujących wypadkach:
1) w przypadku uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony na ujawnienie informacji;
2) jeżeli informacja została uprzednio ujawniona przez Stronę będącą właścicielem informacji chronionej;
3) jeżeli informacja została ujawniona wskutek realizacji obowiązków wynikających
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
4) jeżeli obowiązek ujawnienia wynika z prawomocnej decyzji organów państwowych;
5) jeżeli Strona uzyskała dostęp do informacji od osób trzecich bez naruszenia zobowiązań o poufności wobec drugiej Strony;
6) jeżeli informacje poufne jednej Strony były uprzednio w posiadaniu drugiej Strony
w sposób zgodny z prawem.
7.5. Strona ujawniająca informacje poufne drugiej Strony jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym w formie pisemnej Stronę będącą właścicielem informacji.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1. Każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej na zasadach i w terminach określonych w postanowieniach dotyczących siły wyższej.
8.2. Usługobiorca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku:
1) braku wpłaty zaliczki przez Usługodawcę w 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy;
2) wtórnej i niezależnej od niego obiektywnej niemożności wykonania Usługi.
8.3. Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku, jeśli warunki umowy z kontrahentem zagranicznym ustalone na rzecz Usługodawcy przez Usługobiorcę nie odpowiadają warunkom ustalonym uprzednio przez Strony.
8.4. Zaliczka uiszczona przez Usługodawcę podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 8.1.

9. SIŁA WYŻSZA

9.1. Przez siłę wyższą rozumie się okoliczności niemożliwe do przewidzenia przez Strony,
w szczególności klęski żywiołowe (w szczególności pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu), epidemie, restrykcje rządowe, działania wojskowe, wojna, zamieszki, lokaut lub jakiekolwiek inne okoliczności, których nie da się przewidzieć oraz które są poza kontrolą Stron i uniemożliwiają wypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
9.2. Strona doświadczająca siły wyższej jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę o jej wystąpieniu w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności siły wyższej pod rygorem utraty prawa powoływania się na nią.
9.3. Zarówno Usługobiorca jak i Usługodawca zostaną zwolnieni z częściowej lub całkowitej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy
w związku z wystąpieniem siły wyższej.
9.4. Jeśli okoliczności siły wyższej trwać będą przez ponad miesiąc, Strony mają prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni liczonych od upływu tego miesiąca bez wypłacania odszkodowania za jakiekolwiek poniesione szkody, przy czym Strony są wówczas zobowiązane do zwrotu dokonanych już wzajemnych świadczeń lub dokonania ich odpowiedniego rozliczenia.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowa wejdzie w życie po podpisaniu przez Strony i pozostanie w mocy przez okres 3 tygodni od momentu jej akceptacji, jednak w każdym przypadku nie wygaśnie przed pełnym wywiązaniem się przez Strony ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
10.2. W sytuacji, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w mocy
i będą nadal obowiązywać, a Strony, działając w dobrej wierze, zobowiązują się zamiast tego nieważnego lub bezskutecznego postanowienia uzgodnić treść nowego postanowienia, które będzie odpowiadać w możliwie najszerszym zakresie charakterowi i celowi niniejszej Umowy.
10.3. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, które mają taką samą moc prawną, po jednym dla każdej ze Stron.
10.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
10.5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10.6. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie za obopólną zgodą Stron.

made by mem!